"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 04 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 338/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2011. 03
10-12-2010 Nghị quyết số 339/2010/NQ-HĐND về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. 11
10-12-2010 Nghị quyết số 340/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015. 30
10-12-2010 Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 45
10-12-2010 Nghị quyết số 342/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011. 47
10-12-2010 Nghị quyết số 343/2010/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 62
10-12-2010 Nghị quyết số 344/2010/NQ-HĐND về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 69
10-12-2010 Nghị quyết số 345/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 73
10-12-2010 Nghị quyết số 346/2010/NQ-HĐND thông qua chế độ tiền công, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An. 81
10-12-2010 Nghị quyết số 347/2010/NQ-HĐND thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệpTHPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
10-12-2010 Nghị quyết số 348/2010/NQ-HĐND việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 g- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 86
10-12-2010 Nghị quyết số 349/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 89
10-12-2010 Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 91
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 331/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 93
09-12-2010 Nghị quyết số 332/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 94
09-12-2010 Nghị quyết số 333/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 95
09-12-2010 Nghị quyết số 334/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011. 96
09-12-2010 Nghị quyết số 335/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011. 97
09-12-2010 Nghị quyết số 336/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 98
09-12-2010 Nghị quyết số 337/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
49,888,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner