"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2011 Ngày 15 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2010 Quyết định số 102/2010/QĐ-UBND ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2011. 03
05-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 09
07-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 11
18-01-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
24-01-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. 23
25-01-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
29-01-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2011 Quyết định số 166/QĐ-UBND-ĐC về việc phê duyệt Đề án: Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015 có tính đến 2020. 43
25-01-2011 Quyết định số 249/QĐ-UBND chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh. 72
20-01-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác Thú y năm 2011. 92
28-01-2011 Thông báo số 27/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2011. 95
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-01-2011 Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
49,867,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner