"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 24 + 25           Năm 2012 Ngày 01 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An. 03
17-05-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND.VX về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. 05
21-05-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
22-05-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách và chế độ quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
23-05-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2012 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh năm 2012. 17
11-05-2012 Quyết định số 1587/QĐ-UBND.TN về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 25
11-05-2012 Quyết định số 1602/QĐ-UBND ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2016. 36
22-05-2012 Quyết định số 1740/QĐ-UBND ban hành Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 48
24-05-2012 Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 đến năm 2020”. 62
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-05-2012 Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 85
14-05-2012 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
17-05-2012 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 87
01-06-2012 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 88
18-05-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường và quý hiếm trên địa bàn toàn tỉnh. 89
49,888,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner