"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 42 + 43           Năm 2012 Ngày 22 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 108/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An. 04
25-09-2012 Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
27-09-2012 Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
03-10-2012 Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND quy định mức doanh thu tối thiểu áp dụng để quản lý thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà, mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
08-10-2012 Quyết định số 73/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
16-10-2012 Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ban hành Thể lệ Giải Báo chí Nghệ An. 39
19-10-2012 Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
08-10-2012 Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2012. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2012 Quyết định số 3300/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Yên Thành giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. 58
29-08-2012 Quyết định số 3301/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Cửa Lò giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. 62
29-08-2012 Quyết định số 3302/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Anh Sơn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. 66
29-08-2012 Quyết định số 3303/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. 70
29-08-2012 Quyết định số 3304/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Đô Lương giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. 74
29-08-2012 Quyết định số 3306/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vinh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 78
29-08-2012 Quyết định số 3307/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quế Phong giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 82
29-08-2012 Quyết định số 3308/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quỳ Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 86
29-08-2012 Quyết định số 3309/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Nam Đàn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. 90
04-10-2012 Quyết định số 3806/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 94
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-10-2012 Quyết định số 3839/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
50,993,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner