"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 44 + 45           Năm 2012 Ngày 20 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2011 Quyết định số 78/2012/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An. 03
11-10-2012 Quyết định số 74/2012/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
19-10-2012 Quyết định số 77/2012/QĐ-UBND về việc bố trí cán bộ chuyên trách dân số – kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
02-11-2012 Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định khu dân cư¬¬, xã, ph¬¬ường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 12
12-11-2012 Quyết định số 80/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
19-11-2012 Quyết định số 81/2012/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. 32
01-11-2012 Chỉ thị số 26/2012/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
05-11-2012 Chỉ thị số 28/2012/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 56
10-11-2012 Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm trong sử dụng, quản lý quỹ Bảo hiểm y tế. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2012 Quyết định số 4580/QĐ-UBND-ĐTXD về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Quế Phong đến năm 2020h. 62
16-11-2012 Quyết định số 4621/QĐ-UBND-VX về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Nghệ An. 73
05-11-2012 Thông báo số 648/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2012. 84
14-11-2012 Thông báo số 659/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh. 93
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-11-2012 Chỉ thị số 30/CT- UBND cHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2013. 98
49,888,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner