"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 01 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức và người lao động làm công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
27-01-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè khi hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
27-01-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
07-02-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
21-02-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
24-02-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán NSNN năm 2012 tỉnh Nghệ An. 44
24-02-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Nghệ An. 55
25-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2014 Quyết định số 405/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2014. 74
27-01-2014 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An năm 2014. 84
12-02-2014 Quyết định số 542/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2014. 89
25-01-2014 Thông báo số 48/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2014. 96
28-02-2014 Thông báo số 90/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2014. 101
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-01-2014 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 106
10-02-2014 Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 107
49,859,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner