"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 17 + 18           Năm 2014 Ngày 25 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 18, Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014. 03
27-03-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
03-04-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
07-04-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh gVề việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
18-04-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC). 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2014 Quyết định số 860/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
12-03-2014 Quyết định số 861/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2014. 37
19-03-2014 Quyết định số 995/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014. 44
26-03-2014 Quyết định số 1106/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 07 tháng 2 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. 56
26-03-2014 Quyết định số 1115/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 62
22-04-2014 Quyết định số 1650/QĐ-UBND ban hành Đề án "Phát triển Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An ngang tầm Đài Phát thanh- Truyền hình khu vực, giai đoạn 2014- 2020". 67
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-03-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 91
49,866,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner