"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 23 + 24           Năm 2014 Ngày 30 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
18-07-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 2 tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 05
24-07-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh một số nội dung Quy trình Vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An. 06
28-07-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 08
28-07-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2014 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Nghệ An. 25
21-05-2014 Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 34
23-05-2014 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An. 39
11-06-2014 Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ tối đa đối với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
25-06-2014 Quyết định số 2910/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề cương lập Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 48
26-06-2014 Quyết định số 2945/QĐ-UBND phê duyệt đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, có tính đến 2030. 55
09-07-2014 Quyết định số 3188/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An. 61
18-07-2014 Quyết định số 3334/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
21-07-2014 Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. 82
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-06-2014 Quyết định số 2989/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 97
03-07-2014 Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 98
49,858,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner