"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 31 + 32           Năm 2014 Ngày 24 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. 04
09-09-2014 Quyết định số 55/2014QĐ-UBND về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An. 16
09-09-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
12-09-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giỏi” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
16-09-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Khoản 3, Điều 6, Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Nghệ An). 28
17-09-2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, vận hành và khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
18-09-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An. 37
11-09-2014 Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND về tăng cường quản lý hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2014 Quyết định số 4115/QĐ-UBND ban hành Đề án Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020. 47
28-08-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
29-08-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Nghệ An. 71
29-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Nghệ An. 80
08-09-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. 94
12-09-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. 99
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-09-2014 Quyết định số 4299/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 106
06-09-2014 Quyết định số 4338/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 107
49,859,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner