"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 47 + 48           Năm 2014 Ngày 01 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
27-10-2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
27-10-2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
27-10-2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 58
17-11-2014 Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành dự thảo VBQPPL có quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 76
24-11-2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND uỷ quyền miễn giảm cho người có công. 82
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-11-2014 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 84
14-11-2014 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 85
14-11-2014 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
14-11-2014 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 87
14-11-2014 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm. 91
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2014 Thông báo số 642/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2014. 96
49,859,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner