"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 04 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2014 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 03
11-12-2014 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. 05
12-12-2014 Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015. 08
12-12-2014 Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toàn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013. 16
12-12-2014 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 18
12-12-2014 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
12-12-2014 Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020. 87
12-12-2014 Nghị quyết số 150/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 91
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2014 Quyết định số 99/2014/QĐ-UBND quy định về khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 93
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2014 Quyết định số 6919/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chúc vụ phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. 98
49,867,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner