"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13 + 14           Năm 2015 Ngày 01 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
14-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. 17
20-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
21-01-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về đầu mối, chủ trì cơ chế phân công, phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên đại bàn tỉnh Nghệ An. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 7560/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Tân Kỳ đến năm 2020. 44
08-01-2015 Quyết định số 57/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. 71
12-01-2015 Quyết định số 100/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. 79
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-01-2015 Quyết định số 63/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
15-01-2015 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 97
20-01-2015 Quyết định số 246/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
22-01-2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011-2016. 99
49,867,274 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner