"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 33 + 34           Năm 2015 Ngày 01 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. 04
24-07-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. 08
11-08-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Nghệ An. 20
12-08-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. 25
17-08-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
21-08-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
24-08-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. 43
26-08-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 54
11-07-2015 Chỉ thị số 14/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2015 Quyết định số 3255/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020. 62
06-08-2015 Quyết định số 3396/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 70
03-08-2015 Thông báo số 472/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2015. 88
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-07-2015 Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
24-07-2015 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
25-07-2015 Quyết định số 3198/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
30-07-2015 Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
17-08-2015 Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch,Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
49,866,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner