"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 39 + 40           Năm 2015 Ngày 15 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
08-10-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An. 10
08-10-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2015 Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án " Đề án phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020". 29
01-10-2015 Quyết định số 4454/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 47
08-10-2015 Quyết định số 4568/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
12-10-2015 Quyết định số 4639/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Săng lẻ Tương Dương đến năm 2020. 65
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-09-2015 Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 83
22-09-2015 Quyết định số 4262/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 84
22-09-2015 Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 85
29-09-2015 Quyết định số 4388/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
30-09-2015 Thông báo số 596/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2015. 87
49,867,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner