"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 21 + 22           Năm 2015 Ngày 01 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
14-02-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các tuyến đường cấm các loại xe quy định tại mục 1, Điều 4, Chương II, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 về việc Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 08
03-03-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc ban hành QĐ quy giá thóc tính thuế SD đất NN năm 2015. 10
04-03-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
05-03-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm c, khoản 2, điều 2, Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
17-03-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2013. 19
17-03-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Nghệ An. 32
23-03-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch bến xe phía Đông thành phố Vinh vào Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 48
23-03-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh về Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
25-03-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
26-03-2015 Chỉ thị số 7/2015/CT-UBND tăng cường quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới Kéo trên vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 68
26-03-2015 Chỉ thị số 8/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2015 Quyết định số 551/QĐ-UBND ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015. 73
31-03-2015 Thông báo số 169/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2015. 88
49,866,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner