"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 25 + 26           Năm 2015 Ngày 10 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
02-06-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. 12
07-06-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc điều bổ sung bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
30-06-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. 27
10-07-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. 32
10-07-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. 38
20-05-2015 Chỉ thị số 12/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 55
26-05-2015 Thông báo số 302/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2015. 67
19-06-2015 Thông báo số 347/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề tháng 6/2015. 74
26-06-2015 Thông báo số 378/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2015. 78
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-06-2015 Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
26-06-2015 Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 87
49,867,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner