"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 05 + 06           Năm 2016 Ngày 14 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-12-2015 Nghị quyết số 181/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 03
18-12-2015 Nghị quyết số 182/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06
18-12-2015 Nghị quyết số 183/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 07
18-12-2015 Nghị quyết số 184/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 08
18-12-2015 Nghị quyết số 185/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 09
18-12-2015 Nghị quyết số 186/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 10
18-12-2015 Nghị quyết số 187/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiễm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 11
18-12-2015 Nghị quyết số 188/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 12
18-12-2015 Nghị quyết số 189/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 13
20-12-2015 Nghị quyết số 190/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016. 14
20-12-2015 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 22
20-12-2015 Nghị quyết số 192/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. 48
20-12-2015 Nghị quyết số 193/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. 53
20-12-2015 Nghị quyết số 194/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2016. 74
50,992,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner