"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-12-2015 Nghị quyết số 195/NQ-HĐND quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
20-12-2015 Nghị quyết số 196/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
20-12-2015 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 78
20-12-2015 Nghị quyết số 199/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
20-12-2015 Nghị quyết số 200/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 82
20-12-2015 Nghị quyết số 201/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016. 84
20-12-2015 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2016. 88
20-12-2015 Nghị quyết số 203/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND năm 2016. 90
20-12-2015 Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016. 94
50,992,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner