"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13 + 14           Năm 2016 Ngày 24 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
15-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
18-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
18-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 23
22-01-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thủy lợi trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi. 25
22-01-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
02-02-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
03-02-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. 65
03-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. 72
05-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên; người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 82
16-02-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Nghệ An. 89
25-01-2016 Chỉ thị số 03/2016/CT-UBND về công tác bảo vệ thực vật năm 2016. 95
27-01-2016 Chỉ thị số 4/2016/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 97
04-02-2016 Chỉ thị số 05/2016/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 101
50,992,756 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner