"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15 + 16           Năm 2016 Ngày 10 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất bồi thường GPMB và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng Nhà Văn hóa khối 10, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. 03
20-02-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 05
24-02-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
02-03-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Nghệ An. 15
02-03-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Nghệ An. 26
02-03-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2016 Quyết định số 699/QĐ-UBND quyết định ban hành đề án tăng cường thực hiện công tác xây dựng quản lý và khai thác dữ liệu tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
29-02-2016 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Con Cuông đến năm 2020. 56
29-02-2016 Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn đến năm 2020. 80
01-03-2016 Quyết định số 763/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. 100
26-01-2016 Thông báo số 61/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2016. 106
29-02-2016 Thông báo số 104/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2016. 111
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-02-2016 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 116
05-02-2016 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 117
23-02-2016 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 118
24-02-2016 Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 119
50,993,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner