"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 29 + 30           Năm 2016 Ngày 24 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nghệ An. 05
21-07-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 28
29-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 29
29-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 30
29-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31
29-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 32
29-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 34
29-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 35
29-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 36
29-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 38
29-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 40
29-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 43
04-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. 45
08-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2016 Quyết định số 3171/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 35/NQ - CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và Phát triển doanhnghiệp đến năm 2020. 51
04-07-2016 Quyết định số 3194/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nghệ An. 61
14-07-2016 Quyết định số 3407/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 69
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-06-2016 Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 89
29-06-2016 Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 90
29-06-2016 Quyết định số 3077/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 91
11-07-2016 Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 92
11-07-2016 Quyết định số 3350/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 93
11-07-2016 Quyết định số 3351/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 94
11-07-2016 Quyết định số 3352/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 95
11-07-2016 Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 96
13-07-2016 Quyết định số 3376/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 97
15-07-2016 Quyết định số 3442/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 98
15-07-2016 Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 99
50,992,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner