"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 35 + 36           Năm 2016 Ngày 03 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
21-09-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật trên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
29-09-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 15
30-09-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An. 22
30-09-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 32
01-09-2016 Chỉ thị số 13/2016/CT-UBND về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. 57
13-09-2016 Chỉ thị số 14/2016/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2016 Quyết định số 4672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020. 67
20-09-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 92
23-09-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. 96
50,992,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner