"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 37 + 38           Năm 2016 Ngày 20 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-08-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 03
04-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 06
04-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 53
04-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 61
04-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh. 70
04-08-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 76
04-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 102
04-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 114
04-08-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 126
04-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 128
04-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 130
04-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xãcó tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 132
04-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 137
04-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 146
48,523,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner