"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 39 + 40           Năm 2016 Ngày 01 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. 03
10-10-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
12-10-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
12-10-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND quy định mức giá một số dịch vụ điều trị và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
18-10-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND quy định số định suất và mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
20-10-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND quy định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2016 Quyết định số 4886/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An. 48
13-10-2016 Quyết định số 4982/QĐ-UBND ban hành Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 52
18-10-2016 Quyết định số 5072/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 75
06-10-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10, chủ động công tác phòng, chống hạn hán, lũ lụt, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông và sản xuất năm 2017. 88
27-09-2016 Thông báo số 582/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2016. 91
50,992,751 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner