"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
14-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 04
16-12-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020. 05
16-12-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017,ổn định đến năm 2020. 31
16-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 48
16-12-2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. 58
16-12-2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015. 112
16-12-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017. 117
16-12-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. 135
49,867,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner