"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15 + 16           Năm 2017 Ngày 20 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. 03
25-02-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý,sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C,Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 25
25-02-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý,sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B,Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 28
03-03-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. 31
07-03-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An. 37
09-03-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 38
16-03-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2017 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. 48
13-03-2017 Quyết định số 912/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 56
20-03-2017 Quyết định số 1046/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2017. 72
20-03-2017 Quyết định số 1065/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Nghệ An. 85
21-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước, thu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 95
49,866,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner