"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 17 + 18           Năm 2017 Ngày 07 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Thái Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 05
19-01-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò ban hành kèm theo Quyết định số 107/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 07
19-01-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 09
19-01-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Thanh Chương ban hành kèm theo Quyết định số 109/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 11
19-01-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tân Kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 110/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 13
19-01-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ban hành kèm theo Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 15
19-01-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ban hành kèm theo Quyết định số 112/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 17
19-01-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ban hành kèm theo Quyết định số 112/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 19
19-01-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn ban hành kèm theo Quyết định số 115/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 21
19-01-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghi Lộc ban hành kèm theo Quyết định số 116/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 23
19-01-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nam Đàn ban hành kèm theo Quyết định số 117/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 25
19-01-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 119/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 27
19-01-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Đô Lương ban hành kèm theo Quyết định số 120/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 29
19-01-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu ban hành kèm theo Quyết định số 121/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 31
19-01-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Con Cuông ban hành kèm theo Quyết định số 122/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 33
19-01-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 35
19-01-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai ban hành kèm theo Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. 37
28-03-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độkhó khăn giai đoạn 2017-2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
01-04-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
01-04-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
04-04-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
05-04-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2017 Quyết định số 1113/QĐ-UBND ban hành Đề án “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người, phương tiện của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh tế trên biển, đảo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2021”. 68
22-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra Kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017. 86
27-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 88
24-03-2017 Thông báo số 155/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2017. 94
49,867,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner