"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 25 + 26           Năm 2017 Ngày 10 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 04
13-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
13-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
13-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi từ ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20
13-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
13-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
13-07-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
13-07-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An. 33
13-07-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 39
13-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND bổ sung điều 5 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020. 77
13-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An. 79
13-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 81
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 85
11-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Văn hóa–Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 86
11-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 87
11-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa–Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 88
11-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 89
13-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 trở về trước. 90
13-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. 111
13-07-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 119
13-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 126
13-07-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 130
49,866,757 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner