"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2018 Ngày 07 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 04
20-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
20-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
20-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
20-12-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND quy định một số mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
20-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
20-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
20-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 51
20-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
20-12-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 60
20-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. 67
20-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
20-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
20-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018. 98
20-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. 100
20-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018. 108
20-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018. 111
20-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 114
50,971,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner