"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15 + 16           Năm 2018 Ngày 20 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
09-04-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. 31
12-04-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Nghệ An. 32
18-04-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 tại các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 33
19-04-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. 35
24-04-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. 36
27-04-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
04-05-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định về giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
15-05-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2018 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018- 2025. 55
23-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
17-05-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-04-2018 Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể dược liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 75
26-04-2018 Thông báo số 272/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2018. 86
50,971,602 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner