"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 21 + 22           Năm 2018 Ngày 10 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 04
20-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
20-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
20-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
20-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. 31
20-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
20-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
20-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
20-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 42
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 47
18-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 48
18-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 49
20-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2017 trở về trước. 50
20-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
20-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 83
20-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 5 và thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII). 91
20-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 94
20-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2019. 103
20-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 106
48,437,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner