"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 23 + 24           Năm 2018 Ngày 25 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
25-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
26-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
26-07-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Thể lệ Liên hoan Truyền thanh cơ sở lần thứ I - năm 2018. 30
06-08-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36
23-08-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
08-08-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2018. 78
17-08-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 81
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2018 Quyết định số 2767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án điều tra nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018. 86
50,971,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner