"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13 + 14           Năm 2020 Ngày 01 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
14-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
18-05-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
27-05-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2020 Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường thuỷ nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 52
11-05-2020 Quyết định số 1445/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An. 56
21-05-2020 Quyết định số 1562/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. 60
23-04-2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An. 66
30-04-2020 Thông báo số 231/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2020. 72
28-05-2020 Thông báo số 281/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2020. 78
50,949,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner