Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 06-01-2022: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. (trang 04)
07-12-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. (trang 05)
09-12-2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. (từ trang 06 đến trang 17)
09-12-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn Ngân sách địa phương. (từ trang 18 đến trang 51)
09-12-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022. (từ trang 52 đến trang 96)
09-12-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. (từ trang 97 đến trang 101)
09-12-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 102 đến trang 133)
09-12-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 134 đến trang 157)
09-12-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 158 đến trang 162)
09-12-2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. (từ trang 163 đến trang 176)
09-12-2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 177 đến trang 181)
09-12-2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020. (từ trang 182 đến trang 186)
09-12-2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. (từ trang 187 đến trang 194)
09-12-2021 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. (từ trang 195 đến trang 215)
09-12-2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. (từ trang 216 đến trang 219)
09-12-2021 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 220 đến trang 224)
09-12-2021 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 225 đến trang 227)
09-12-2021 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2020”. (từ trang 228 đến trang 229)
09-12-2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyền đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. (từ trang 230 đến trang 231)
56,309,097 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner