Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 49 + 50 xuất bản ngày 21-12-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2014 Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung danh mục khoáng sản bazan làm phụ gia xi măng vào bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 04)
15-12-2014 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 12)
16-12-2014 Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 13 đến trang 14)
18-12-2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức bình quân diên tích đất sản xuất trên đại bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo QĐ số 755/QĐ-TTG. (từ trang 15 đến trang 16)
19-12-2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận “xã, phường, thị trấn có thiết chế Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 28)
19-12-2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Khối phố văn hoá” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 47)
11-12-2014 Chỉ thị số 24/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 51)
03-12-2014 Quyết định số 6770/QĐ-UBND-GT của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông vận tải huyện Đô Lương đến năm 2020. (trang 52)
12-12-2014 Quyết định số 6980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 53 đến trang 84)
15-12-2014 Quyết định số 7042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 89)
17-12-2014 Quyết định số 7090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Giăng, tỉnh Nghệ An, đến năm 2030. (từ trang 90 đến trang 97)
12-12-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2015. (từ trang 98 đến trang 100)
01-12-2014 Quyết định số 6768/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Tùng STC). (trang 101)
01-12-2014 Quyết định số 6769/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm lại cán bộ, công chức (A Đức STC). (trang 102)
01-12-2014 Quyết định số 6779/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A. An Quỳ Hợp). (trang 103)
01-12-2014 Quyết định số 6788/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Hải STC). (trang 104)
09-12-2014 Quyết định số 6895/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Sơn Thanh tra tỉnh). (trang 105)
09-12-2014 Quyết định số 6906/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức (A Lập ban dân tộc). (trang 106)
10-12-2014 Quyết định số 6919/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 (A. Hiệp Hưng Nguyên). (trang 107)
51,025,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner