Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 06-01-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017. (từ trang 03 đến trang 36)
16-12-2016 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 37 đến trang 40)
16-12-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2017. (trang 41)
16-12-2016 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 43)
16-12-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 47)
16-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 50)
16-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 51 đến trang 54)
16-12-2016 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 58)
16-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 60)
16-12-2016 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
16-12-2016 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 68)
16-12-2016 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 69 đến trang 163)
49,859,171 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner