Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 07-04-2017: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Thái Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 06)
19-01-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò ban hành kèm theo Quyết định số 107/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 08)
19-01-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 10)
19-01-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Thanh Chương ban hành kèm theo Quyết định số 109/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 12)
19-01-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tân Kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 110/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 14)
19-01-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ban hành kèm theo Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
19-01-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ban hành kèm theo Quyết định số 112/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 18)
19-01-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ban hành kèm theo Quyết định số 112/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 20)
19-01-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn ban hành kèm theo Quyết định số 115/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 22)
19-01-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghi Lộc ban hành kèm theo Quyết định số 116/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 24)
19-01-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nam Đàn ban hành kèm theo Quyết định số 117/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 26)
19-01-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 119/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 28)
19-01-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Đô Lương ban hành kèm theo Quyết định số 120/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 30)
19-01-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu ban hành kèm theo Quyết định số 121/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 32)
19-01-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Con Cuông ban hành kèm theo Quyết định số 122/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 34)
19-01-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 36)
19-01-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai ban hành kèm theo Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 38)
28-03-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độkhó khăn giai đoạn 2017-2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 41)
01-04-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 42)
01-04-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 47)
04-04-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 56)
05-04-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 67)
22-03-2017 Quyết định số 1113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người, phương tiện của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh tế trên biển, đảo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2021”. (từ trang 68 đến trang 85)
22-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra Kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 86 đến trang 87)
27-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 88 đến trang 93)
24-03-2017 Thông báo số 155/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2017. (từ trang 94 đến trang 103)
49,858,797 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner