Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 25-08-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 14)
25-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
26-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 29)
26-07-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thể lệ Liên hoan Truyền thanh cơ sở lần thứ I - năm 2018. (từ trang 30 đến trang 35)
06-08-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chí phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 38)
23-08-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 77)
08-08-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2018. (từ trang 78 đến trang 80)
17-08-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 81 đến trang 85)
04-07-2018 Quyết định số 2767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án điều tra nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018. (từ trang 86 đến trang 90)
51,023,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner