Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 11 xuất bản ngày 15-07-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 22)
13-06-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 160-TB/TU ngày 10/10/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 34)
14-06-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung về công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 44)
05-07-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 49)
05-07-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 50 đến trang 55)
15-05-2007 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động truyền thông, giáo dục sức khoẻ nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 56 đến trang 63)
12-06-2007 Quyết định số 2025/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 64)
13-06-2007 Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 69)
19-06-2007 Quyết định số 2137/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 70)
20-06-2007 Quyết định số 2143/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 71)
28-06-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 72 đến trang 77)
06-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh. (từ trang 78 đến trang 79)
12-06-2007 Thông báo số 164/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2007. (từ trang 80 đến trang 83)
28-06-2007 Thông báo số 181/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2007. (từ trang 84 đến trang 92)
49,910,069 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner