Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 12 xuất bản ngày 06-08-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, có tính đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 24)
05-07-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2010 và những năm tiếp theo. (từ trang 25 đến trang 36)
06-07-2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 43)
16-07-2007 Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4; Điều 5; Điều 6 Chương II Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị tại Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh. (từ trang 44 đến trang 48)
16-07-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 55)
18-07-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 61)
20-07-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. (từ trang 62 đến trang 66)
20-07-2007 Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em. (từ trang 67 đến trang 70)
13-07-2007 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tăng c¬ường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 71 đến trang 81)
02-08-2007 Quyết định số 2768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Củng cố khu vực phòng thủ, tăng cường Quốc phòng, An ninh, góp phần phát triển kinh tế -xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. (từ trang 82 đến trang 97)
16-07-2007 Quyết định số 2473/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. (trang 98)
18-07-2007 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. (trang 99)
49,909,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner