Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 06 xuất bản ngày 20-03-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Quyết định số 143/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2008. (từ trang 03 đến trang 25)
04-02-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 42)
04-02-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 55)
29-02-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2008. (trang 56)
06-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 57)
11-03-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2008. (từ trang 58 đến trang 69)
12-03-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2006 tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 82)
14-01-2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp và hiện đại hoá công tác đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An. (từ trang 83 đến trang 85)
20-02-2008 Quyết định số 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/12/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. (từ trang 86 đến trang 92)
14-03-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 93 đến trang 95)
26-02-2008 Thông báo số 61/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2008. (từ trang 96 đến trang 103)
49,888,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner