Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 10 xuất bản ngày 30-07-2008: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2008 Nghị quyết số 218/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp. (từ trang 05 đến trang 09)
18-06-2008 Nghị quyết số 219/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An. (trang 10)
18-06-2008 Nghị quyết số 220/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đối tượng, mức thu và chế độ thu quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 12)
18-06-2008 Nghị quyết số 221/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 14)
18-06-2008 Nghị quyết số 222/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 15)
18-06-2008 Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 16)
19-05-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị, đơn vị thực hiện hương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 22)
02-07-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 24)
29-07-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 35)
09-06-2008 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành TW Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (từ trang 36 đến trang 44)
30-06-2008 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương lập quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 45 đến trang 47)
03-07-2008 Quyết định số 2587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 51)
11-07-2008 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2008. (từ trang 52 đến trang 53)
02-06-2008 Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 54)
30-06-2008 Quyết định số 2503/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 55)
30-06-2008 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 56)
07-07-2008 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 57)
07-07-2008 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 58)
09-07-2008 Quyết định số 2860/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 59)
09-07-2008 Quyết định số 2861/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 60)
01-07-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 62)
04-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. (từ trang 63 đến trang 69)
11-07-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. (từ trang 70 đến trang 72)
26-06-2008 Thông báo số 209/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2008. (từ trang 73 đến trang 84)
18-07-2008 Thông báo số 238/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. (từ trang 85 đến trang 90)
25-07-2008 Thông báo số 248/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. (từ trang 91 đến trang 99)
49,888,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner