Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 14 xuất bản ngày 15-10-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 10)
26-09-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 26)
26-09-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ để thay thế, huỷ bỏ xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 30)
29-09-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 39)
29-09-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điểm của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện. (trang 40)
02-10-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 41 đến trang 55)
08-10-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 57)
10-10-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 58 đến trang 67)
14-10-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. (từ trang 68 đến trang 77)
14-10-2008 Quyết định số 4504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. (từ trang 78 đến trang 80)
08-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2008. (từ trang 81 đến trang 82)
26-09-2008 Thông báo số 308/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2008. (từ trang 83 đến trang 92)
07-10-2008 Thông báo số 318/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 06 tháng 10 năm 2008. (từ trang 93 đến trang 95)
49,888,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner