Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 04 xuất bản ngày 05-02-2009: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 06)
05-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu tối đa kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 08)
05-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 13)
05-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 19)
05-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 23)
05-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Thực vật Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 27)
14-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. (từ trang 28 đến trang 30)
14-01-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến 2020. (từ trang 31 đến trang 39)
14-01-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 51)
15-01-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An". (từ trang 52 đến trang 57)
15-01-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An đến 2010. (từ trang 58 đến trang 61)
16-01-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 62)
16-01-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 63 đến trang 65)
16-01-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên Thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 66)
16-01-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 69)
20-01-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung Đề án xây dựng thiết chế Văn hoá - thông tin - thể thao đồng bộ và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở tỉnh Nghệ An thời kỳ 2002 - 2010. (từ trang 70 đến trang 72)
07-01-2009 Quyết định số 42/QĐ-UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 73 đến trang 74)
21-01-2009 Quyết định số 290/QĐ-UBND.ĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến đầu tư năm 2009. (từ trang 75 đến trang 105)
09-01-2009 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 106)
14-01-2009 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 107)
02-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 108 đến trang 110)
12-01-2009 Thông báo số 07/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2009. (từ trang 111 đến trang 115)
50,928,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner