Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 01-10-2009: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2009 Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của UBND tỉnh quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
31-08-2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v ban hành chính sách hỗ trợ để thay thế, huỷ bỏ xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 11)
01-09-2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh. (từ trang 12 đến trang 13)
03-09-2009 Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà. (từ trang 14 đến trang 15)
03-09-2009 Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. (từ trang 16 đến trang 17)
04-09-2009 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma tuý tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 22)
04-09-2009 Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 26)
04-09-2009 Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 30)
04-09-2009 Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 32)
05-09-2009 Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 40)
09-09-2009 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công và trung tâm GDTX thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 41 đến trang 42)
09-09-2009 Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 48)
03-09-2009 Quyết định số 4448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề đến năm 2015 định hướng đến năm 2020. (từ trang 49 đến trang 71)
04-09-2009 Quyết định số 4459/QĐ-UBND.NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 86)
24-09-2009 Thông báo số 333/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2009. (từ trang 87 đến trang 92)
24-09-2009 Quyết định số 4828/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 93)
24-09-2009 Quyết định số 4829/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 94)
20-08-2009 Quyết định số 10/QĐĐC-CB của Văn phòng UBND tỉnh nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 266/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 Ban hành đối tượng mức thu, chế độ thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 95)
50,928,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner