Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 11-01-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-11-2009 Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 10)
11-12-2009 Quyết định số 111/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 20)
16-12-2009 Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 23)
24-12-2009 Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 26)
24-12-2009 Quyết định số 120/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng mới nhà, vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 46)
28-12-2009 Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 47 đến trang 53)
05-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 54 đến trang 56)
07-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 60)
24-12-2009 Chỉ thị số 30/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. (từ trang 61 đến trang 65)
11-12-2009 Quyết định số 6564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Thái Hoà đến năm 2020. (từ trang 66 đến trang 77)
18-12-2009 Quyết định số 6752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Anh Sơn đến năm 2020. (từ trang 78 đến trang 89)
25-12-2009 Quyết định số 6928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê nghề khai thác thủy sản đến năm 2015. (từ trang 90 đến trang 99)
49,892,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner