Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 08-10-2010: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2010 Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (trang 04)
11-09-2010 Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. (từ trang 05 đến trang 23)
24-09-2010 Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 25)
05-10-2010 Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 28)
05-10-2010 Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách đối với công tác Phổ cập Giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 30)
06-10-2010 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 của "Quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 31 đến trang 32)
06-10-2010 Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 44)
09-09-2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 47)
10-09-2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. (từ trang 48 đến trang 50)
15-09-2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. (từ trang 51 đến trang 54)
31-08-2010 Quyết định số 3879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010- 2020. (từ trang 55 đến trang 59)
15-09-2010 Quyết định số 4105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2005 đến năm 2010”. (từ trang 60 đến trang 62)
05-10-2010 Quyết định số 4549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung điểm dự án và thay thế một số thành viên tiểu ban quản lý dự án trồng rừng thay thế nương rẫy tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2015. (từ trang 63 đến trang 65)
05-10-2010 Quyết định số 4563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các cơ sở dạy nghề được hỗ trợ đầu tư theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". (từ trang 66 đến trang 68)
05-10-2010 Quyết định số 4564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2010 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. (từ trang 69 đến trang 72)
06-10-2010 Quyết định số 4570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. (từ trang 73 đến trang 89)
06-10-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2010. (từ trang 90 đến trang 91)
27-09-2010 Thông báo số 304/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2010. (từ trang 92 đến trang 97)
16-09-2010 Quyết định số 4122/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 98)
05-10-2010 Quyết định số 4565/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 99)
49,892,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner