Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-02-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Quyết định số 102/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 03 đến trang 08)
05-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 09 đến trang 10)
07-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 14)
18-01-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 22)
24-01-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 28)
25-01-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 33)
29-01-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 42)
21-01-2011 Quyết định số 166/QĐ-UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015 có tính đến 2020. (từ trang 43 đến trang 71)
25-01-2011 Quyết định số 249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh. (từ trang 72 đến trang 91)
20-01-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2011. (từ trang 92 đến trang 94)
28-01-2011 Thông báo số 27/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2011. (từ trang 95 đến trang 98)
05-01-2011 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 99)
49,892,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner