Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 17-02-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2011 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 -2015. (từ trang 03 đến trang 15)
04-02-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 22)
08-02-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 29)
08-02-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 35)
10-02-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi và việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý,rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 36 đến trang 42)
15-02-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 46)
16-02-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. (trang 47)
09-01-2012 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp Nghệ An giai đoạn 2011- 2015". (từ trang 48 đến trang 67)
13-02-2012 Quyết định số 370/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn nhân lực bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020". (từ trang 68 đến trang 80)
16-02-2012 Quyết định số 407/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Tương Dương đến năm 2020. (từ trang 81 đến trang 93)
04-02-2012 Thông báo số 31/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2012. (từ trang 94 đến trang 98)
49,891,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner