Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 25-04-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 18, Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014. (từ trang 03 đến trang 04)
27-03-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 10)
03-04-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 23)
07-04-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh gVề việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 24)
18-04-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC). (từ trang 25 đến trang 29)
12-03-2014 Quyết định số 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 36)
12-03-2014 Quyết định số 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2014. (từ trang 37 đến trang 43)
19-03-2014 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014. (từ trang 44 đến trang 55)
26-03-2014 Quyết định số 1106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 07 tháng 2 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. (từ trang 56 đến trang 61)
26-03-2014 Quyết định số 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 66)
22-04-2014 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Phát triển Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An ngang tầm Đài Phát thanh- Truyền hình khu vực, giai đoạn 2014- 2020". (từ trang 67 đến trang 90)
27-03-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 99)
49,892,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner